polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZYĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Akces K. Jabłońska, N. Mielczarek-Iwanowska, A. Zajęcka, M. Witulski sp. p. z siedzibą: 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 6/8.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@server384285.nazwa.pl. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

      1)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

    2)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej;

      3)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak dochodzenie i obrona przed roszczeniami, wewnętrzne czynności administracyjne, księgowe i archiwizacyjne, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach związanych z:

     – świadczeniem pomocy prawnej,

     – administrowaniem i zarządzaniem świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię,

    – zastosowania się do wymogów przepisów prawa oraz wymogów organizacji zawodowej, do której należymy tj. samorządu radców prawnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  udostępnione podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług na rzecz Kancelarii jak przykładowo biuro rachunkowe, firma kurierska, firma informatyczna, dostawca usług internetowych.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia pomocy prawnej.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Realizacja niektórych z wymienionych praw może zostać ograniczona w związku z obowiązkiem zachowania przez radców prawnych tajemnicy zawodowej, na zasadach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla świadczenia usług prawnych przez Kancelarię.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.